pic9

 
Bestilling af integrationsforløb

For booking af forløb, kontakt os på info@re-fleks.dk

Info om integrationsforløb

Vilkår

Tilbagemeldinger:
Fra uge 1Visitationsrapport
På forlangende og 3-4 uger før afslutningProgressionsrapport med anbefalinger til videre aktiviteter, opnået progression og resultat
Pris:
Ugentlig timeprisDKK 150,00

Bestilling af forløb sker i henhold til gældende rammeaftale mellem ordregivende jobcenter / kommune, afgrænset ved ean nr. I andre tilfælde sker bestilling i henhold til Refleks almene bestemmelser for levering af forløb. Alle priser er anført eks. moms.

Generelle bestemmelser

Generelle Bestemmelser

Generelle bestemmelser vedr. leverance af integrationsforløb for borgere med integrationskontrakt for Kursusvirksomheden Refleks ApS, Cvr.nr. 30729943, herefter kaldet ”Refleks”. Refleks generelle bestemmelser regulerer samarbejdet med bestillende myndighed afgrænset ved Ean. Nr., herefter kaldet ”Bestillende myndighed”.

Vores ydelser og forpligtelser

Alle opgaver i udførelsen af forløbene løses i overensstemmelse med Refleks generelle bestemmelser, såfremt der ikke foreligger underskrevet leverandøraftale med bestillende myndighed, afgrænset ved Ean nr.

Refleks’ medarbejdere til en konkret opgave udvælges af Refleks efter opgavens karakter, som specificeret i tilbuddet om forløbet af.

Refleks er ved visitation efter denne leverandøraftale forpligtet til at levere bestilte forløb i overensstemmelse med tilbuddets indhold.

Et forløb er bestilt, når det der er gennemført bestilling på Refleks hjemmeside.

Refleks fremsender rapporter direkte til visiterende sagsbehandler efter følgende anvisning:

 • Refleks sender slutrapport 3 uger forud for forløbets ophør eller på forlangende af bestillende myndighed.
 • Rapporter fremsendes enkeltvis pr. borger i word eller pdf format.
 • Slutrapporter struktureres således at der ved praktik er et særskilt afsnit om borgerens fremmøde i praktikken.
 • At der udarbejdes CV for alle deltagende borgere ud fra jobnets skabelon
 • Refleks fremsender visitationsrapport for alle visiterede borgere umiddelbart efter første samtale. Denne skal indeholde mål for forløbet, aftalte aktiviteter samt beskrivelse af borgerens aktuelle kompetencer.
 • Anmodning om forlængelse af forløb eller virksomhedspraktik skal fremsendes til bestillende myndighed senest 7 dage inden ophør af samme.

Priser og betaling

Vederlag for integrationsforløbet er DKK 150,00 pr. time multiple det bestilte antal timer pr. uge. Der faktureres for hver påbegyndt uge.  Vederlaget er eks. moms.

Forløb bestilles via hjemmesiden http://re-fleks.dk/?page_id=284#. Der kan visiteres til perioder på min 4 uger.

Ydelser leveret efter Refleks generelle bestemmelser faktureres månedligt bagud, hver den 1. i den efterfølgende måned til den bestillende myndighed afgrænset ved Ean nr.

Alle udstedte fakturaer har en forfaldsdag på 14 dage. Ved manglende betaling tillægges den til enhver tid værende saldo 2 % pr. påbegyndt måned til fuld betaling sker.

Afbestilling

Bestillende myndighed kan afbestille forløb og tilvalgsaktiviteter. Såfremt bestillende myndighed afbestiller et igangværende forløb er denne forpligtiget til at betale et afbestillingshonorar på gældende pris pr. uge 1 gang.

Afbestilling skal ske fra bestillende myndigheds side.

Forvaltningsretlige krav til udførelsen af serviceydelsen

I forbindelse med levering af ydelsen forpligter Refleks sig til at imødekomme nedenstående forvaltningsretlige krav.

 • Behandling af personhenførbare oplysninger skal følge persondataloven. Bestillende myndighed er dataansvarlig og Refleks databehandler i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Refleks træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Refleks er forpligtet til, i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om behandling af personhenførbare oplysninger, at give en person, der fremsætter begæring herom, meddelelse om, hvilke oplysninger, der er registreret om vedkommende, samt hvad de skal bruges til.
 • Enhver oplysning som Refleks og dennes underleverandører modtager eller indhenter, som er af betydning for bestillende myndigheds myndighedsudøvelse skal videregives myndigheden. Dette gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af myndighedens sagsakter. Derudover skal Refleks på anmodning fra den myndighedsudøvende kunde videregive enhver oplysning som denne måtte efterspørge, og som Refleks har fået kendskab til i forbindelse med leveringen af serviceydelsen.
 • Levering af serviceydelser til myndighedsudøvende kunder er omfattet af reglerne om aktindsigt i offentligheds- og forvaltningsloven. Refleks er forpligtet til at notere alle oplysninger af betydning for sagen i overensstemmelse med reglerne om notatpligt.
 • Refleks personale og underleverandører iagttager ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende borgernes forhold, som de får kendskab til i forbindelse med levering af serviceydelserne. Tavshedspligten er tillige gældende efter forløbets ophør, uanset årsagen til ophøret.
 • Refleks videresender uden ugrundet ophold samtlige klager over serviceydelserne til bestillende myndighed, når Refleks har modtaget eller på anden måde fået kendskab til klagen.
 • Refleks har pligt til at sikre, at ingen, der er inhabil i forhold til levering af serviceydelsen eller dele heraf, deltager i arbejdet som pågældende er inhabil i forhold til. Bestillende myndighed underrettes snarest muligt, såfremt der foreligger begrundede forhold for inhabilitet.
 • Refleks sikrer, at leveringen af serviceydelser, sker under iagttagelse af kravene i den gældende lovgivning, herunder ændringer i bl.a. LAB, LAS, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Reklamationer

Reklamationer over en udstedt faktura skal fremsendes senest 10 dage efter fakturaens datering. Herefter har bestillende myndighed fortabt sin mulighed for at gøre indsigelse.

Dansk rets almindelige regler for erstatningsansvar for fejl og mangler finder anvendelse imellem parterne, dog således, at Refleks’ ansvar beløbsmæssigt aldrig kan overstige det for en arbejdsopgave aftalte honorar, ligesom at Refleks aldrig er ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader hos bestillende myndighed.

Bestillende myndighed er forpligtet til at holde Refleks skadesløs for ansvar og krav om tabserstatning (m.m.), som tredjemand retter imod Refleks, hvor Refleks ved en vurdering af tredjemands krav i forholdet imellem Refleks og bestillende myndighed ikke ville være ansvarlig.

Force majeure: Hvor Refleks’ opfyldelse af sine leverandørforpligtelser i medfør af denne aftale er forhindret af forhold udenfor Refleks’ rimelige kontrol (force majeure), herunder forhold grundet: arbejdskonflikt (strejke eller lockout), transportvanskeligheder, sygdom eller anden lovlig forfald, krig og naturkatastrofer, kan Refleks ansvars- og kompensationsfrit udskyde eller annullere et bestilt eller igangværende forløb.

Forløbstyper

Indsats Anbefalet varighed Typiske formål Anbefalet
ugentligt
timeantal

Afklarende
samtaleforløb

Fra 2 uger

Øget kendskab til arbejdsmarkedet, uddannelsesvejledning, ledsagende
og opsøgende socialfaglig indsats.

10
Etablering af virksomhedspraktik 4 – 13 uger Øget arbejdsmarkedskendskab, sproglig opkvalificering, etablering af LØT, ordinært
arbejde eller uddannelsesaftale .
10
Opfølgning i virksomhedspraktik 4 – 13 uger Øget arbejdsmarkedskendskab, sproglig opkvalificering, etablering af LØT, ordinært
arbejde eller uddannelsesaftale .
6
Anerkendelse af udenlandsk uddannelse Ca. 5 uger Anerkendelse af faglige kvalifikationer,
optagelse i fagforening eller a-kasse afklaring
af behov for faglig opkvalificering.
7
Kobling til civilsamfundet, træning og motion. 4 – 13 uger Øget socialt netværk, sprogtræning, støtte
og hjælp i frivilligt regi, sundhedsfremme,
genoptræning, forebyggelse af isolation.
5
Samlet integrationsforløb / kombination af ovennævnte. 4 – 13 uger Sammensætning af ovennævnte formål, generel afklaring af kvalifikationer og etablering af beskæftigelsesrettede og sociale aktiviteter. 12

For en uddybende beskrivelse af vores indsatser, se vores samlede indsatsbeskrivelse (Klik her).