Helhedsorienteret mentorforløb for udsatte voksne

Refleks har årelang erfaring i arbejdet med samfundets mest udsatte borgere. Det er borgere, der har komplicerede og sammensatte problemer i forhold til helbred, social situation, psykisk sygdom, misbrug mv. (fold ud)
For at sikre borgeren en progression i forhold til egne målsætninger, tilbyder Refleks en helhedsorienteret mentorpakke. Denne er for de borgere, der har behov for at have en professionel tillidsperson i sit liv i en periode for at komme videre. Støtten kan bestå i at samtale om de ting der er svære og hjælpe videre til relevante tilbud indenfor behandlings- eller socialområdet.

En mentor kan hjælpe med at ledsage og sikre fremmøde, holde styr på at aftalerne bliver overholdt og at papirarbejdet bliver gjort rigtigt. Mentoren sikrer igennem hele forløbet at borgeren er orienteret om sine muligheder for at opnå social støtte til at indfri sine ønsker for mere normaliseret tilværelse.

Træning og motion foregår i fitness center eller i lokale sportsklubber. Mentoren ledsager og sikrer at træningen er godt i gang, indtil borgeren selv kan klare sig. Den personlige støtte rækker videre i forhold til personlig udvikling. Det kan være at hjælp til at prøve noget nyt, afprøve personlige grænser og møde nye mennesker. Målet er at igangsætte aktiviteter der kan forankres og fungere efter mentorens midlertidige tilknytning.

Målgruppe

Målrgruppen for forløbet er borgere, der har ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og som har sammensatte sociale og helbredsmæssige problemer. Det kan være borgere, som også har en aktiv sag i socialforvaltningen eller som aldrig før har søgt hjælp til deres forhold. Målgruppen er hovedsagligt borgere med forskellige psykiske problemstillinger, misbrug, hjemløshed, kriminel baggrund eller lign. forhold.

 

Forløb for indvandrerkvinder

Udgangspunktet for indvandrerkvindeforløbene er en individuel og anerkendende tilgang, hvor den enkelte står i centrum for en helhedsorienteret indsats.. (fold ud)
Det betyder i praksis, at vi tilrettelægger forløbet ud fra den enkeltes behov, muligheder og ressourcer og at vi samarbejder med andre fag- og omsorgspersoner i den enkeltes liv, når det er relevant. Også i disse forløb er vi opsøgende og ledsagende og hjælper bl.a. kvinderne til at varetage kontakten med det offentlige hjælpesystem, der af mange opleves som uigennemskueligt og kaotisk. Vi har en fast base, hvor kvinderne mødes til fællesaktiviteter og døren altid er åben til en snak. Vi anvender altid tolk, når kvinderne ønsker det.

Målgrupper

 • kvinder med multiple helbredsmæssige og sociale udfordringer.
 • kvinder med behov for en intensiv mentorrelation, hvor støtte, tid og tillid spiller en afgørende i forhold til at skabe motivation og udvikling.
 • kvinder som har ringe eller meget ringe sprogkundskaber.
 • kvinder som umiddelbart ikke kan deltage i praktik/arbejde og som har svært ved at passe ind i andre eksisterende tilbud.

For yderligere information om forløb for indvandrerkvinder kan du kontakte Sidsel Høgh Engqvist på tel. 26 16 13 40 eller sidsel@re-fleks.dk.

Der foreligger en mere detaljeret beskrivelse af indsatsens indhold i indsatsbeskrivelsen (klik hér)

 

Typiske aktiviteter som Refleks kan hjælpe med:

 • Træning og udvikling af sociale kompetencer
 • Motivationsarbejde i forhold til behandling
 • Ledsagelse til samtaler eller behandling, udredninger, træning mv.
 • Afklaring af jobønsker
 • Afdækning af revalideringsmuligheder
 • Rådgivning i forhold til kost og ernæring
 • Hjælp til at håndtere almene forpligtelser (post, private forhold mm.)
 • Etablering og opfølgning i praktikker
 • Kortlægning af faglige og praktiske kvalifikationer
 • Træning og motion i center eller sportsklub
 • Etablering af fritidsaktiviteter som f.eks. teater, sang og musik
 • Hjælp til at blive afklaret i forhold til fremtidig beskæftigelse og overgang til BIF
 • Ansøgning om enkeltydelser
 • Opskrivning til bolig
 • Ansøgning om hjælpemidler
 • Hjælp til at varetage Elektronisk post

 

Særligt for forløb for indvandrerkvinder gennemføres der også en række holdaktiviteter:

 • Danskundervisning
 • Kvindecafé
 • Eksterne besøg på hhv. forebyggelsescentre, biblioteker mv.