Værdier

Metode og værdiggrundlag

Tillidsfuld relation
Vi arbejder altid ud fra en anerkendende tilgang, hvor en tillidsfuld relation mellem borger og medarbejder er det bærende princip for at sikre et stabilt grundlag for samarbejdet og dialogen. Ved at være samlingspunkt for de forskellige indsatser i borgernes liv og være tilgængelig skaber vi en tillidsfuld relation.
Vi stoler på og har tillid til, at borgerne bedst selv kender deres behov og begrænsninger, og at vi som professionelle kan hjælpe dem til at få øje på nye muligheder, overkomme barrierer og støtte dem i at tage aktivt del i og ansvar for egen udvikling. Således møder vi borgerne med tillid og som aktive medspillere i eget liv og anerkender deres forskellige forudsætninger og ønsker om forandring.
Vi matcher borger med medarbejde ud fra interesser og kompetencer. Dette med henblik på at have et godt udgangspunkt for at skabe en tillidsfuld relation. Indledningsvis og løbende gennem forløbet afholdes samtaler, der skal sikre gensidig afstemning af forventninger mellem medarbejder og borger om indholdet af støtten.

Koordinerende, håndholdt og individuelt
I de tilfælde hvor der kræves støtte til praktiske forhold, som f.eks. kommunikation med offentlige institutioner eller ledsagelse, gennemføres dette med respekt for borgerens privatliv og retssikkerhed. Vi bygger bro mellem borger og sagsbehandler ved at indtage en koordinerende rolle og hjælper borgeren med at holde overblik over deres sagsforløb. Vi tager ligeledes på hjemmebesøg, hvis borgeren er forhindret i at fremmøde pga. familieforhold eller sygdom – hvis borgeren ikke har mulighed for at komme til os kommer vi til dem. Lige ledes tjekker vi uformelt ind for at høre hvordan det går. Dette gøres for at sikre den stabile og hyppige dialog, og at borgeren kan modtage den fornødne støtte. Af samme årsag kommunikerer vi også på borgerens præmisser via sms, telefon og personligt fremmøde.
Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang til hver enkelt borger og har således fokus på tværfagligt-samarbejde med relevante forvaltninger, myndighedspersoner, samt at inddrager familie og netværk omkring den enkelte som en positiv ressource.
Netop fordi borgerne ikke er ens, tilrettelægger vi forløbende individuelt med respekt for den enkelte og plads til forskellighed.
Vi er opmærksomme på, at borgere med, komplekse problemstillinger, kan have svært ved at få øje på forandringsmuligheder, men vi tror på, at alle har ressourcer, der kan udvikles med den rette støtte. Det er således vores mål at hjælpe borgerne til at få øje på og udvikle egne ressourcer.

Tilgængelighed og fleksibilitet
Det metodiske særkende for forløb hos Refleks er en håndholdt, individuel indsats, der er kendetegnet ved en høj grad af tilgængelighed og fleksibilitet i samarbejdet med borgren. Vi er f.eks. tilgængelige udover almindelig arbejdstid og uafhængige af geografi, hvorfor vi har mulighed for at møde borgeren dér, hvor det giver mening i forhold til forløbet. Vores borger ved, at de kan ringe eller sende sms direkte til os hvis noget akut skulle opstår og vi invitere altid til at kigge forbi kontoret til et uformel hilsen og samtale hvis vi sidder på kontoret.